حدیثی از امام صادق علیه السلام

حضرت امام صادق علیه السلام:rnیک درهم که برای امامت صرف کنی برتر است از دو ملیون درهم که در دیگر امور خیر خرج کنی.rnیک درهم که در راه حج خرج شود بهتر از یک ملیون درهم است که در جای دیگر خرج شود.rnومالی که برای امامت صرف کنی برتر است از یک ملیون درهم که در حج خرج کنی.rnکافی ج1 ص538

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *